Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


Under har vi listet opp et utvalg bransjetypiske ord og forkortelser som vil være til hjelp utover i boken. Definisjonene du finner her, er hentet fra Kollegiet for Brannfarlig Terminologi (kbt.no), Forskrift om brannforebygging, DSB.no og DiBK.no m.m.

Akseptkriterier: Kriterier basert på forskrifter, standarder, erfaringer og/eller teoretisk kunnskap som legges til grunn for beslutninger om akseptabel risiko. Akseptkriterier kan uttrykkes med ord eller være tallfestet.

Automatisk slokkeanlegg: Automatisk anlegg som er beregnet for å slokke eller kontrollere en brann.

BE: Statens bygningstekniske etat. Heter nå DiBK. (Eldre branndører kan være merket med BE nr.xxxx branndør A30, og angir godkjennelsen på døren)

Brannslokningsanlegg: Manuelt eller automatisk anlegg som er beregnet for å slokke eller kontrollere en brann.

Brannalarmanlegg: Anlegg for deteksjon og for alarm av brann. Det består av branndetektor, alarmgiver, sentralapparat og eventuelt med orienteringstablå.

Brannbelastning: Eldre uttrykk for Brannenergi som betyr den summen av varmemengde som frigis ved forbrenning av alle faste og mobile brennbare materialer i et område.

Branncelle: Avgrenset del av en bygning hvor en brann i løpet av en fastsatt tid fritt kan utvikle seg uten å spre seg til andre deler av bygningen.

Branncellebegrensende bygningsdel: Vegg-, gulv-, tak- og etasjeskiller med tilhørende dører, porter, vinduer, luker med videre som er bygget for å hindre spredningen av brann i et gitt antall minutter – 30, 60 og 90 minutter.

Brannisolering: Testet og godkjent løsning som beskytter bygningskomponenter mot kritisk oppvarming ved brann. Typisk mineralullisolering av bærende stålkonstruksjoner, av ventilasjonskanaler og metallrør som er ført gjennom brannskiller.

Brannkonsept: Sammenstilling av krav og ytelser som er grunnlaget for detaljprosjektering av produksjonsunderlag.

Branntetting: Testet og godkjent løsning som kompletterer en branncellebegrensende bygningsdel inn mot installasjon som er ført gjennom skillet, typisk tetting rundt kabler, rør og ventilasjonskanaler.

Brannvegg: Stabil ubrennbar vegg minst REI 120M på fundament med minst samme brannmotstand. Ved spesifikk brannbelastning over 400 MJ/m2 kreves høyere brannmotstand, slik at veggen bibeholder de egenskaper som kreves av den under brann.

Brannvernleder: Fra tidligere forskrift FOBTOB og FOBTOT: Person som skal ivareta brannvernet i et byggverk, og som tilsynsmyndigheten kan forholde seg til. Dette kan være eier selv, eller person som eier har bemyndiget. Benevnelsen er fjernet fra forskrift, og juridisk ansvarsforhold er nå kun rettet mot eier og mot bruker.

Brannklasse: BKL: BKL1 til BKL3 der 1 angir lempeligste krav og 3 de strengeste kravene.

Brukervirksomhet: I byggverk som ikke bygningseier selv bruker, så menes den virksomhet som gjennom avtale med eier har bruksrett for byggverket. Brukervirksomhet som driver fremleie, er således fortsatt forpliktet som bruker etter Forebyggendeforskriften.

Dimensjoneringsforskriften: Forskrift av 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og dimensjonering av brannvesen

DSB: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – dsb.no

DiBK: Direktoratet for byggkvalitet (tidligere BE) – dibk.no

Due Diligence – DD: 1. En undersøkelse eller revisjon av en potensiell investering. Due diligence tjener til å bekrefte alle vesentlige fakta i forhold til et salg. 2. Vanligvis refererer due diligence til granskningen en fornuftig person bør gjennomføre før man inngår en avtale eller en transaksjon med en annen part.

Brann- og eksplosjonsvernloven: Lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker.

Egenkontroll utførelse: Tidligere benyttet om kvalitetssikring av egne arbeider.

Evakuering: Prosess der mennesker eller dyr ved egen hjelp eller assistert av andre forflytter seg eller forflyttes til et sikkert sted etter at varsling om evakuering er gitt.

Evakueringsansvarlig: Person som har ansvar for evakueringen i et avgrenset område av et bygg

FG: Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd

FNH: Finansnæringens Hovedorganisasjon, er nå (fra 2016) Finans Norge (FN).

Forebyggendeforskriften: Innarbeidet kortform for gjeldende Forskrift om brannforebygging (og tidligere brukt om Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn).

Forskrift om brannforebygging: Forskrift av 17. desember 2015 med ikrafttreden fra 1.1.2016

Internkontrollforskriften: Forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Kontroll: Kontroll utført av tredjepart (uavhengig og uhildet). Kontrollør må tilfredsstille de krav om godkjenning, sertifisering eller kompetanse som følger av kontrollområdet.

Kulturminneloven: Lov om kulturminner av 09.06.78 nr. 50.

Nød- og ledesystem: Melding HO-3/2000 definerer begrepet slik: "Lys og merking (markeringsskilt, henvisningsskilt, linjemerking) for å lede personer sikkert og raskt ut. Ledesystem kan også omfatte føling (taktil merking) ved berøring (håndlist), lyd eller tale".

Oppgradering til dagens sikkerhetsnivå: Når Forskrift om brannforebygging snakker om krav til å oppgradere eldre byggverk til dagens sikkerhetsnivå, så er det for bygg bygget før 1985 BF85 det siktes til. For nyere bygg gjelder at de skal oppgraderes til det nivå som gjaldt ved byggetidspunket.

PE: Produkt- og Elektrisitetstilsynet, opprettet 1995, er fra 2004 en del av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap .

Plan- og bygningsloven: Plan- og bygningslov av LOV-2008-06-27-71. Ikrafttredelse 01.07.2009. Herunder fastsettes reguleringsplaner som kommunenes detaljerte plankart med planbestemmelser og planbeskrivelser. Det finnes to kategorier – områderegulering og detaljregulering.

REN: REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, 1997

Risikoanalyse: Systematisk fremgangsmåte for å beskrive eller beregne risiko. Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser, samt årsaker til og konsekvenser av disse.

Risikoklasse - byggteknisk forskrift: Kategori av byggverk, eller ulike bruksområder i et byggverk, ut fra den trussel en brann kan innebære for skade på liv og helse.

Risikovurdering: Samlet prosess som består av planlegging, risikoanalyse og risikoevaluering

ROS: Risiko- og sårbarhetsanalyse

Rømningsvei: Én eller en rekke brannceller tilrettelagt for rømning mellom oppholdsrom eller branncelle og sikkert sted

SAK: FOR-2010-03-26-488. Byggesaksforskriften (SAK10) med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

Samordningsavtale: Samordningsavtalen gjelder for byggverk hvor bygningseier har gitt bruksrett gjennom avtale til to eller flere brukervirksomheter, og formaliserer hvem som i henhold til forskrift om brannforebygging har ansvar for at forhold av betydning for brannsikkerheten blir ivaretatt og dokumentert. Se Arbeidsmiljølovens § 2-2, og §6 i Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.

Sentral tilsynsmyndighet: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

TEK: Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) FOR-2010-03-26-489 Sist endret 2016-12-09 gjeldende fra 01.01.2017

Tilsynet eller tilsynsmyndigheten: Viser de fleste steder til tilsynet som utføres av brannvesenet

UTF: Ansvarlig utførende. Den som i en byggesak erklærer ansvar for et beskrevet fagområde, f. eks. brannsikring av bærende stålkonstruksjoner og branntetting av gjennomføringer i brannskiller.

Veiledning til SAK (VSAK): Veiledning til forskrift til plan- og bygningsloven om saksbehandling og til krav til virksomhetenes styringssystem og kompetanse

Veiledning til TEK (VTEK): Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK) trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. Denne veiledningen forklarer forskriftens krav, utdyper innholdet i dem og gir føringer for hvordan kravene kan etterkommes i praksis. Veiledningen inneholder også en del råd om hvordan bygninger kan bli bedre enn minimum. VTEK angir det som er definert som «preaksepterte ytelser».

SØK: Ansvarlig søker. Formell rolle i byggesak. Arkitekt, totalentreprenør, byggmester, autorisert installatør og, i noen tiltak tiltakshaver, kan være ansvarlige søker. Krav til nødvendig kompetanse er angitt i SAK.

PRObr / RIBr: Ansvarlig for prosjektering av brannsikkerhet. Dette kan være branningeniør, sivil- og byggingeniør med kompetanse innen brann- og personsikkerhet som tilfredsstiller krav til kompetanse ihht. SAK.

Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge