Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


Eierens ansvar handler om at byggverket skal være trygt å bruke, og at det brukes til formål det er egnet og beregnet for. Som følge av dette ansvaret kommer plikter. Eieren forplikter å sikre, vedlikeholde og kontrollere bygg og bruken av dem slik at sikkerheten ikke forringes. Der oppgaver av praktiske årsaker delegeres bort til personer eller annen virksomhet, får dette konsekvenser. Eieren må etablere styring og interne kontrollordninger i samme omfang som oppgaver delegeres bort, slik at han eller hun kan dokumentere at oppgavene blir ivaretatt og at sikkerheten er tilfredsstillende. Jamfør Forskrift om brannforebygging §§ 4-10.

Der eier er bruker av eget bygg

Setting: Eier og bruker er samme person eller samme virksomhet.

Denne settingen medfører en enkel organisasjon med redusert risiko for misforståelser og feil som følger av uryddig plassering av ansvar og plikter. Der eier er daglig tilstede reduserer det behovet for bruk av skriftlig dokumentasjon. Eieren har hovedansvaret for den faste installasjonen. Det vil si byggverket med tekniske installasjoner som utgjør grunninstallasjonen. Ansvaret omfatter at bygget oppføres, vedlikeholdes og kontrolleres slik at sikkerheten er ivaretatt. Eieren har ansvar for at bruken av bygget er innenfor det som er forutsatt, tillatt og trygt.

Der eier ikke er bruker av bygget

Setting: Eier er privatperson som ikke oppholder seg i bygget, brukerne er privatpersoner eller virksomheter.

I tillegg til ansvar som nevnt i 3.1 følger det her mer på lasset. Når eier ikke er bruker av bygget, vil mangel på daglig tilstedeværelse gjøre det nødvendig å etablere og dokumentere noen enkle kontrollrutiner. Det er nødvendig for å overvåke at bygget blir brukt på en trygg måte. Rutinene skal være egnet til å gi eier oversikt over hvem som bruker bygget, hvordan de har organisert brannvernarbeidet og at de utfører nødvendig internkontroll.

Videre må rutinemessig kontroll rettes mot selve byggverket med installasjoner. Kontrollen skal gi svar på om bygget har rømningsforhold som gir god nok sikkerhet for brukerne og om rømningsveiene er i orden. Den skal også gi svar på om brukerne har oversikt over byggets branntekniske barrierer, og forstår hvordan de virker og hva de må bidra med for at de skal virke. For eksempel må dørene i et brannskille være lukket for at en brann ikke uhindret skal spre seg forbi brannskillet.

Aktuelle kontrollspørsmål er her: Har brukerne oversikt over brannskillene, vet de at dørene må holdes lukket, har de rutiner for å bevare en god funksjon? Avhengig av størrelsen på bygget, stabiliteten i leietakerforhold og erfaring fra kontrollrundene skal omfanget og frekvens tilpasses behovet. Hovedprinsippet er at nødvendige rutiner og ordninger opprettes før bygget tas i bruk, eller umiddelbart etter innflytting. Ansvarsområder og kontrollaktiviteter må samordnes slik at den samlede innsatsen dekker alle områder. Jamfør Forskrift om brannforebygging § 4 [3.ledd] og håndbokens kapittel om Samordningsavtale.

Eierens egne kontrollordninger må være egnet til å avdekke typiske ulovligheter. Det kan dreie seg om:

  • Kontorarealer som leies ut til skolevirksomhet, bolig eller til overnatting
  • Lagerarealer som leies ut til arrangementer for mange mennesker (diskotek, konsert, bryllup)
  • Overskridelser av antall personer mot kapasitet i rømningsveier
  • Overskridelse av mengder brennbart materiell lagret i bygget eller i tilknytning til bygget. (gårdsrom etc.)
  • Ulovlig blanding av bruk i branncellene (lagring av brennbart i tekniske rom, møblering i rømningsveier, varme arbeider i rom med brannfarlig vare osv.)

Eierens egen kontroll og funn skal dokumenteres. Avvik og risikoforhold skal utbedres og tiltakene skal dokumenteres.

Der eiers virksomhet driver utleie av bygget

Setting: Eier er person i virksomhet som leier ut eller stiller eiendommen til disposisjon for andre privatpersoner eller virksomheter.

I tillegg til ansvar og ordninger som nevnt ovenfor gjelder her følgende: Når eieren selv driver virksomhet, utløser det krav om at vedkommende også skal ivareta Internkontrollforskriftens krav til HMS og risikostyring og FOB §9. I praksis betyr det innenfor brannsikkerhet at eier som virksomhet må utarbeide risikoanalyser med vurdering av forholdene mot egen virksomhets akseptkriterier. Dernest skal det iverksettes tiltak i henhold til handlingsplaner for å redusere brannrisikoen. Videre må tiltak som allerede er gjort for brannsikkerheten, evalueres og forbedres. Jamfør Forskrift om brannforebygging § 4 3.ledd og internkontrollforskriftens § 5 punkt 6 og tabellen der.

Forebyggendeforskriften regulerer ansvar og krav til eier og bruker av bygget, men ikke fordelingen av oppgaver og myndighet mellom eier og bruker. Dette reguleres i de privatrettslige avtalene mellom disse.

Det er den som har formell bruksrett (kontrakt med eier) til bygget som er forpliktet etter forskriftens krav til bruker.

Eier kan inngå flere slike bruksavtaler, og må da forholde seg til hver enkelt av disse, og samordne bruken mellom disse.

Bruker kan inngå avtale om bruk (fremleie) av hele eller deler av sin bruksrett, og er da tilsvarende ansvarlig for samordning med fremleietakere.

Bruker av byggverk er ansvarlig for at byggverket blir brukt på en brannsikker måte, og innenfor de forutsetninger og begrensninger som gjelder for bruken.

Eier og bruker er pliktig til å samarbeide og ved behov samordne det systematiske brannforebyggende arbeidet, og finne frem til ordninger som fungerer og er som er kontrollerbare.

Eieren og bruker kan avtale at andre skal gjennomføre sikkerhetsarbeidet, men de er likevel ansvarlige for sine respektive forskriftsmessige forpliktelser.

Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge