Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


Vedtatt på stiftelsesmøte 07.05.2003, og sist revidert i årsmøte 31.03.2020.

§ 1 NAVN
Organisasjonens navn er Brannfaglig Fellesorganisasjon. Forkortet BFO Brann.

§ 2 LOKALISERING
Organisasjonen har sitt sekretariat i Oslo-området.

§ 3 FORMÅL
Organisasjonens formål er å være den ledende i Norge for å skape gode betingelser for alle aktørene, slik at det oppnås bedre brannvern for liv, miljø og verdier. Dette søkes oppnådd ved:
• å påvirke organiseringen av bransjen slik at aktørene på en objektiv og fortrolig måte kan fremme sine interesser
• å påvirke organisering av utdanning på alle nivåer, og gi råd om hvilke kvalitetskrav som bør gjelde
• å være en pådriver og bidragsyter til at samfunnets mål om færre branner og skader blir innfridd
• å sikre en tverrfaglig diskusjon på tvers av særinteresser av bransjens rammebetingelser
• å være høringsinstans for offentlige myndigheter og andre aktuelle parter

§ 4 ORGANISASJONENS VERDIGRUNNLAG
• Inkluderende (BFO behandler alle aktører med respekt og verdighet)
• Åpen (BFO gir og deler informasjon, organisasjonen ivaretar alle aktører)
• Ærlig (BFO fremtrer sannferdig og med integritet)
• Innovative (Innovative arbeider for å utvikle brannfag)
• Utfordrende (Tørre å stille spørsmål ved «etablerte sannheter»)

§ 5 ORGANISASJON
Organisasjonens høyeste myndighet er årsmøtet. Organisasjonen ledes av et styre, jfr. § 11.
Organisasjonens sekretariat er Quality Norway AS.

§ 6 MEDLEMSKAP
Medlemmer kan være:
• Leverandører av varer og tjenester innen det branntekniske fagfelt.
• Private og offentlige foretak som kjøper slike varer og tjenester og som har ansatt personell med dedikerte oppgaver innen brannforebyggende aktiviteter.

Medlemskapet er knyttet til medlemmets organisasjonsnummer.
Personer som har gjort en lang og fortjenestefull innsats for organisasjonen kan utnevnes til æresmedlemmer. Forslag til kandidater kan fremmes av medlemmene til styret senest to måneder før årsmøtet. Styret er besluttende instans og bekjentgjørelse skjer på årsmøtet.

Andre interesseorganisasjoner kan ikke være medlem.

§ 7 OPPTAK AV MEDLEMMER
Søknad om medlemskap sendes styret. Søknaden avgjøres av organisasjonens styre på fritt grunnlag. 
Styret kan gjøre tilpassede overgangsavtaler om opptak av organisasjoner med deres
medlemsbedrifter.

§ 8 UTMELDING
Ønsker et medlem å tre ut av organisasjonen, må skriftlig melding sendes til styret 3 måneder før årets utløp. Uttredelsen kan bare skje ved utgangen av et regnskapsår. 

§ 9 ÅRSKONTINGENT
Hvert medlem betaler en årskontingent til organisasjonen. Årskontingenten fastsettes av årsmøtet 
for neste år.

§ 10 STEMMERETT
Hvert medlem har en stemme. Medlemmet utøver sin stemmerett gjennom en representant, hvis navn skal være oppgitt til styret. Medlemmer kan representeres ved fullmakt, med inntil 2 fullmakter pr. deltaker på årsmøtet.  

§ 11 ÅRSMØTET
Varsel om årsmøtet sendes medlemmene senest 2 måneder før årsmøtet. Årsmøtet innkalles av
styrets leder skriftlig med minst 14 dagers varsel. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles
på årsmøtet.
Årsmøtet holdes i tidsrommet 1. mars- 1. juni. Årsmøtet treffer avgjørelser i de saker som er nevnt i
innkallelsen. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret senest 4 uker før
årsmøtet. På årsmøtet behandles:

1. Valg av møteleder og referent
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av to representanter til å undertegne protokoll og tellekorps på to personer
4. Årsrapport.
5. Regnskap.
6. Fastsettelse av årskontingent og budsjett for kommende år.
7. Innkomne saker
8. Valg av leder, styremedlemmer, 2 varamedlemmer, revisor og valgkomité.
9. Valg av sted for neste årsmøte.
10. Andre saker som er nevnt i innkallelsen.

Regnskap, budsjett og aktivitetsrapport er sammenfallende og følger kalenderåret.
Styrets leder åpner årsmøtet, og leder dette inntil møteleder er valgt. Årsmøtet avgjør alle saker med
alminnelig stemmeflertall med mindre disse vedtekter for særlige saker har bestemt annet. Dersom
en stemmeberettiget eller møtelederen krever det, avgjøres saken ved skriftlig valg. Ved
stemmelikhet tas avgjørelse ved loddtrekning.
For årsmøtet føres protokoll som undertegnes av valgt referent og møteleder.

§ 12 STYRET
Organisasjonens styre skal bestå av minst 5 og maksimalt 9 medlemmer, inklusive 2 varamedlemmer. Styrets sammensetning skal gjenspeile bredden i medlemsmassen, jfr. § 5, og for styret, komiteer og øvrige utvalg skal det tilstrebes en lik kjønnsfordeling.
Som styremedlemmer kan velges personer som er ansatt i medlemsforetak.
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Styret skal velges på årsmøtet. Leder
velges for 1 år, de øvrige for 2 år. 50 % av styremedlemmene velges hvert annet år for å få kontinuitet i styrearbeidet. Varamedlemmer velges for 1 år. Det velges 1. og 2. varamedlem, og dersom et ordinært styremedlem slutter i perioden, skal varamedlem tre inn i styret.
Blant styrets medlemmer velger styret nestleder. Styrets leder sammen med ett styremedlem tegner organisasjonen. Styret kan gi prokura. Styrets vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. Det føres protokoll fra styrets møter. Protokollen skal godkjennes på det påfølgende styremøte.
Styrets oppgaver er å lede organisasjonen etter de retningslinjer og rammer årsmøtet gir, og formulere organisasjonens politikk på de enkelte aktivitetsområder, forvalte økonomi, og kontrollere virksomhetens forløp gjennom sekretariatet. Mellom styremøtene styres BFO av arbeidsutvalget (AU).
Det er utarbeidet egne retningslinjer for mediestrategi og uttalelser til media.
Styrets til enhver tid gjeldende nestleder er «Personopplysningsansvarlig».

§ 13 KOMITEER
Fast komité er valgkomiteen. Denne velges av årsmøtet etter innstilling fra styret. Valgkomiteen skal
ha leder, to medlemmer og et varamedlem. Særlige komiteer/utvalg/grupper kan etableres av styret etter eget initiativ.

§ 14 HEDERSPRISER OG STIPEND
Organisasjonen kan utdele hederspriser. Bestemmelser om hvilke priser som kan utdeles, vilkårene, utdelingen og administrasjonen av vurderingene tilligger styret å fatte.
BFOs stipend kan søkes av medlemsbedriftene, bedriftenes ansatte og fulltidsstudenter. BFO kan også vurdere andre søkere dersom søknaden er av særlig stor allmenn interesse for BFO. Hva BFO behøver for å kunne behandle søknaden:

 • Tema og beskrivelse av oppgaven/forskningen
  - Beskrivelse må synliggjøre at BFO og allmenheten vil ha nytte av oppgaven
  - Beskrivelse må synliggjøre at det innebærer behov for økonomisk støtte
  - Beskrivelse må ha en plan som beskriver tema og målsetning på en lettfattelig og forståelig måte
  - Det må være en tidsramme og enkel plan for kommunikasjon av resultat
 • Det må utarbeides budsjett som viser hva støtten skal benyttes til og  oversikt over andre aktører som bidrar/ønskes i prosjektet
 • Det skal gjøres to vurderinger/utdelinger. Henholdsvis 1 april og 1 oktober pr år dersom det er tilstrekkelig med relevante søkere. Ved første tildeling benyttes maksimalt 50 % av budsjett for stipendet, mens for andre utdeling kan resterende beløp tildeles dersom det er tilstrekkelig relevante søkere
 • Det blir ikke utdelt forskuddsvist stipend. Stipendet blir utdelt etterskuddsvis mot fremlagt kvittering for faktiske relevante utgifter

§ 15 ORGANISASJONENS OPPLØSNING
Spørsmål om eventuell oppløsning av organisasjonen behandles etter reglene for vedtektsendringer, men med skriftlig avstemming. En beslutning om oppløsning må, for å være gyldig, gjentas på neste ordinære årsmøte. I tilfelle av oppløsning avgjør Årsmøte anvendelsen av eventuelle midler som organisasjonen rår over.

§ 16 VEDTEKTSENDRINGER
Forslag om endring av vedtektene skal innen 1. februar sendes skriftlig til styret, som kunngjør forslagene for medlemmene og sørger for at dette behandles på første årsmøte. For vedtektsendringer kreves at 2/3 av de avgitte stemmer er for forslaget. Styret kan likevel alltid fremme forslag om vedtektsendringer på et ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

§ 17 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst 70% av medlemmene skriftlig forlanger dette. 

 Vedtekter til utskrift (PDF)

Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge