Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


Det har tidligere blitt utarbeidet matriser og fellesbetegnelser av andre, som vi ser det som meget hensiktsmessig å utvide. Dette gjelder også utvidelsen av tidligere beskrivelse, betegnelse, forkortelse og ansvarsområde. Samlet sett øker også den gjenkjennbare effekten som også er ønskelig.

 • SØK = Ansvarlig søker i byggesaken.
 • RIBr = brannrådgiver (ansvarlig for å stille branntekniske ytelseskrav iht. TEK § 11.)
 • RIBs = brannslokkerådgiver (ansvar for alle slokketeknisk detaljprosjektering, inkludert utvendig slokkevannsforsyningen og innvendig brannslanger)
 • RIBa = brannalarmrådgiver (ansvar for all brannalarmteknisk detaljprosjektering, inkludert styringer av andre systemer som dette er integrert med)
 • RIL = rådgiver ledesystem (ansvarlig for all detaljprosjektering av ledesystem)
 • Ark = arkitekt (ansvarlig for innvendig og utvendig utforming og inndeling, innredning, overflater og kledninger, sikkerhet i bruk mv.).
 • RIB = bygningsteknisk rådgiver (ansvarlig for alle bærekonstruksjoner inkl. fasader, tak, utkragede konstruksjoner, vegger med krav til bæreevne eller mekanisk motstand).
 • RIE = elektroteknisk rådgiver (ansvarlig for høyspent og lavspent elkraft)
 • RIV = VVS-teknisk rådgiver (ansvarlig for innvendig vann og avløp, ventilasjonsanlegg herunder røykventilasjon. Inkluderer også RI-VA. Grensesnitt mellom RIV og RI-VA må avklares mellom disse.)
 • LArk = landskapsarkitekt (utvendig utforming og tilrettelegging for bl.a. brannvesenets kjøretøy). Kan også omfatte infrastruktur/vegprosjektering. S = Strategi/konsept (gi prosjekteringsforutsetninger, fastlegge ytelseskrav)
  P = Prosjektering/PRO (valg av løsning inkludert brannkonsept, detaljprosjektering og arbeidstegninger)
  UTF = Utførelse
NrAnsvarsområdeRIBrArkRIBsRIBaRILRIBSØK
1

Identifisering og fastsetting av rammer, forutsetninger, ytelser og funksjoner

  Bygningens bruk, ønsket S virksomhet og personantall.    S          
  Ønsket arealer, etasjeantall og høyde.   S          
  Brannenergi og eventuelt spesiell risiko (aktiviteter/lagring) i hele
eller deler av bygningen.
S            
  Eventuelle andre spesielle risikoforhold i/for bygningen eller i nærmiljøet. Håndtering av brann og eksplosjonsfarlig vare. Behov for nye dispensasjoner fra TEK. S            
  §11-3 Brannklasse 4? S            
  Tellende etasjer S S          
  §11-2 Risikoklasse(r) S            
  §11-3 Brannklasse(r) S            
  Dimensjonerende persontall S            
  Avklare avgrensning av tiltaket (nybygg, til- og påbygg, ombygning, osv.) inkludert bruk/ lagring/brannenergi. S           S
  Fastsette tiltaksklasse for Brannkonsept og prosjektering.
*Se Tiltaksklasse under punkt 2.5
S S S S S S S
  Kontakt med bygningsmyndigheter og avklaring av rammebetingelser i kommunens plangrunnlag, herunder eksisterende dispensasjoner fra TEK/PBL/eldre regler.
*SØK etter innspill fra RIBr
S*           S
  Plassering av byggverket, avstand til andre bygg og eiendomsgrense.   S         S
  Forutsetninger, tilstand og grensesnitt i eventuelle eksisterende bygning(er) ved ombygginger eller tilbygg.
*Etter innspill fra SØK eller ARK
S* S*          
  Kontakt med brannvesen og spesielle forhold knyttet til beredskap, utstyr og tilkomst.
*SØK har ansvaret for ev. avklaringer i forhåndskonferanse.
S*           S*
  Identifisere eventuelle forhold som må følges opp i bruksfasen. Angi krav til dokumentasjon for bruksfasen. S            
  Dokumentasjonsnivå og metode; Preakseptert eller analytisk dokumentasjon, med identifikasjon og verifikasjon av fravik fra preaksepterte ytelser. S            
  Tilgjengelig slokkevannsforsyning, krav til kum/hydrant, avklare premiss for slokkeanalyse. S   S        
  Avklare premisser for brannalarmstrategi, inkludert overordnet brannalarm-organisering. S     S      
  Avklare premisser for ledesystemstrategi. S       S    
2. Beskrivelse av branntekniske ytelseskrav
  Er utarbeidet overordnet prinsipper for PRO/UTF i Brannstrategi slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet ved brann for personer som oppholder seg i eller på byggverket, for materielle verdier og for miljø- og samfunnsmessige forhold? S   P P P    
  Gir overordnet prinsipper tilfredsstillende mulighet for å redde personer og husdyr
og for effektiv slokkeinnsats?
S   P P P    
  Er sannsynligheten gitt av overordnet prinsipper, slik at brannspredning til andre byggverk er liten? S   P        
  Kan brann utgjøre stor fare for miljøet eller berøre andre vesentlige samfunnsinteresser? S S          
  § 11-2 Risikoklasse(r)
  Endelig plassering av risikoklasse (Legg merke til at det er tabell § 11-2 som skal følges og ikke nødvendigvis § 11-2 Tabell 1 i VTEK 17) S           S
  § 11-3 Brannklasse(r)
  Endelig plassering av brannklasse S           S
  § 11-4 Bæreevne og stabilitet ved brann
  Konstruktivt konsept og hovedmaterialer S P       P  
  Termisk påkjenning
*Fagområdet slukkeinstallasjoner inkludere både «slukkeanlegg» og anlegg for å kun gi lengre rømningstid, jfr. § 11-12.
S   P*        
  Dimensjonerende bæreevne for tid til rømning og redning (BKL 1 og 2) S         P  
  Dimensjonere bæringstid for et fullstendig brannforløp (BKL 3). S         P  
  Dimensjonerende bæringstid sekundære konstruksjon/en etasje for tid for rømning og redning. S         P  
  § 11-5 Sikkerhet ved eksplosjon
  Plassering av ansvar for å utføre analyser mht. andre forskrifter enn TEK må avtales særskilt, f.eks. ift. «Forskrift om håndtering av farlig stoff». S            
  Implementering av konklusjoner fra risikoanalyser, jfr. forrige punkt.
*Kan også involvere LArk, RIV og RIE.
S P P P P P  
  § 11-6 Tiltak mot brannspredning mellom byggverk
  Krav, utforming og avgrensninger for sikkerheten til personer og husdyr, og at brann ikke fører til urimelige store økonomiske tap eller samfunnsmessige konsekvenser. S            
  Lave byggverk krav til avstand eller tiltak S P       P  
  Lave byggverks avgrensning til størrelse ved mindre avstand S P          
  Høye byggverks krav til avstand eller tiltak S P       P  
  Brannvegg sin utforming og krav S P       P  
  Avdekke særskilte krav ved høy risiko for spredning S P          
  § 11-7 Brannseksjoner
  Oppdele i brannseksjoner for å sikre liv og helse.  P          
  Oppdele i brannseksjoner for å hindre urimelige* store økonomiske eller materielle tap.
*Hva som er rimelig/urimelig bestemmes også i samråd med tiltakshaver.
 P          
  Krav og utforming av vegger/dekke jfr. også § 11-7 Tabell 1 S P       P  
  Krav og utforming av skille* ut fra brannklasse. S P       P*  
  § 11-8 Branncelle
  Hensiktsmessig inndeling ut fra risiko og størrelse. S P          
  Ytelseskrav og utforming S P          
  Trapperom S P          
  Branncellebegrensende bygningsdeler S P          
  Sjakter og hulrom S P P P      
  Dører, brann- og røykgardiner, porter og vinduer. Styring og røyktetthet. S P   P      
  Utvendig brannsmitte S P P P      
  Brannheis S P   P P    
  Sikring gjennomføringer S   P        
  Røykventilering inngår i konsept og alarmorganisering.
*Må også avklares med RIE/RIV
S P   P      
  § 11-9 Materialer og produkters egenskaper ved brann
  Materialer og overflater innvendig S P          
  Materialer og produkter* utvendig (*f.eks. består produktet fasade av flere materialer og produktet må også dokumenteres/vurderes) S P       P  
  Material- og produktbruk generelt (herunder isolasjon) S         P  
  § 11-10 Tekniske installasjoner
  Tekniske installasjoner (utstrekning, innhold, brann- og røykspredning, oppheng, isolasjon, mv.)
*Må også avklares med RIE/RIV
S   P P P    
  Tekniske installasjoner med funksjon ved brann (sikring av vann, strøm- og alarmfunksjoner)
*Må også avklares med RIE
S P P P P    
  § 11-11 Generelle krav om rømning og redning
  Rask og sikker rømning OG redning (branncelle, flukt-, rømningsvei og bygget). S   S S S    
  Tilfredsstillende sikkerhetsmargin for rømning- og redningstider S   S S S    
  Skilt, symbol og tekst S       S    
  § 11-12 Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider
  Krav til sprinkleranlegg i RKL 4 og 6. S   P        
  Krav til brannalarmanlegg i RKL 2 -6 (røykvarsler). S     P      
  Krav til ledesystem
*Må også avklares med RIE
S       P    
  Krav til evakueringsplaner i RKL 5 og 6 (opplyses av RIBr i konsept. *Tiltakshaver sitt ansvar og SØK må påse at dette er på plass før Midlertidig eller Ferdigattest). Inkluderer prosedyrer, når evakuering kreves, kommandolinjer, oppgavebeskrivelse og øvelse- og rømningsplan.             S*
  Merking av branntekniske installasjoner S       P    
  Sprinkleranlegg eller andre typer slokkeanlegg (inkludert inert luft).
(strategien avklart jf. § 11-11)
*Krav til uavhengig kontroll ved bruk av ikke-norske sprinkler-standarder og andre typer slokkeanlegg enn sprinkler. Dokumentasjon skal inngå i byggesak.
S   P        
  Brannalarmanlegg. Kategori, omfang, alarmorganisering (strategien avklart jf. § 11-11). S     P      
  Ledesystem. Belysning, nødlys og merking av installasjoner som har betydning for rømnings- og redningsinnsats
(strategi avklart jf. § 11-11).
S       P    
  Røykventilasjon: RIBr angir valg av forutsetninger, tid, brannutvikling, omfang, funksjon, grovplassering av luker, forutsatt styring. *RIV har ansvar for detaljprosjektering av termiske luker og mekaniske vifter. Plassering avklares med ARK. S P   P      
  Trykksetting eller overtrykksventilering. Aktivering, viftekapasitet, evt. trykkavlastning. S P   P      
  § 11-13 Utgang fra branncelle
  Utgang sikkert sted eller rømningsvei. S P          
  Utgang i hver etasje i åpne brannceller over flere plan. S P          
  Tilstrekkelig antall rømningsveier fra branncelle med stort antall personer. S P          
  Antall, avstander, åpningsbredder S P          
  Slagretning dører, låssystemer, åpningskraft og dørautomatikk. S P   P P    
  Trapperom, type S P          
  Vindu; høyde, antall og åpnings-funksjon. S P          
  Stige: Skjerming, tilkomst, sikring (ryggbøyle). S P          
  § 11-14 Rømningsvei
  Utgang sikkert sted S P   P P    
  Rømnings og fluktveier (antall, dimensjoner/bredder, atkomst, avstander, slagretning på dører, samt funksjon og åpnings- og lukkemekanisme, åpningskraft, samt dørautomatikk.) Evakuerings-strategi fra branncelle § 11-11 til utgang.
*Der slokkeanlegg er etablert for å forlenge nødvendig rømningstid
S P P* P P    
  § 11-15 Tilrettelegging for redning av husdyr
  Utganger; avstander, antall og fri bredde S P          
  § 11-16 Tilrettelegging for manuell slokking
  Manuelt slokkeutstyr, type, plassering og merking.
*Der det er automatisk slokkeanlegg ellers RIV.
S   P*        
  § 11-17 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap
  Hovedangrepsveier, nøkkelsafe S     P      
  Tilgjengelighet for brannvesenets kjøretøy.
*Må også avklares med LArk
S P          
  Stigeledning
*Kan kombineres med sprinkleranlegg
S   P*        
  Brannheis
*Må også avklares med RIE
S P   P P    
  Vannforsyning, avstand til og plassering av brannkummer.
*Må også avklares med LArk og RIV der det ikke er auto. slokkeanlegg.
S   P        
  Merking og informasjon (O-plan, stengeventiler, alarm etc.) S   P P P    
  Tilkomst inne i bygning; loft hulrom, universalnøkkel S P     P    
  Parkeringskjeller; ventilering*, innsatsvei, avstander, samband*, O-plan og opplegg for slokkevann**
*Avklares med RIV **Kan kombineres med sprinkleranlegg
S P P**        
  Plan under øverste kjellergulv – tilkomstvei S P          
  Automatiske garasjeanlegg; tilkomst og styring, samt slokkeanlegg S P P P      
3. Tegninger/BIM
  Branntekniske tegninger (plan, snitt og oversiktsplan) i 2/3D
*Inkludert RIV, RIE og LArk.
S P P P P P  
  Rømningsplan for oppslag på vegg, ansvar avtales i hvert enkelt tilfelle. S            
  Ytelseskrav i BIM, ansvar/ytelse avtales i hvert enkelt tilfelle. S P P P P P  
4. FDV (TEK17 § 4)
  Oppdatert dokumentasjon av egen prosjektering iht. brannsikring. Fremlegge nødvendig «som bygget» dokumentasjon som grunnlag for hvordan igangsetting, forvaltning, drift og vedlikehold av byggverk, tekniske installasjoner og anlegg skal utføres. P P P P P P S
5. Kostnadsberegninger og mengdebeskrivelser
  Bygning   P       P  
  Slokkeanlegg     P        
  Brannalarmanlegg og styring       P      
  Ledesystem         P    
  Bæresystem           P  

 

Få tilsendt Veiledning for rådgivere i pdf-format gratis ved å fylle ut skjemaet:

Fyll inn navn

Fyll inn e-post

Invalid Input

Fyll inn bedrift

Invalid Input

Invalid Input

Veiledning for rådgivere i papirformat

Veiledning for rådgivere kan også kjøpes fra BFO for kr 200,- per stk. For kjøp av fem eller flere eksemplarer vil det koste kr 150 per stk. Porto kommer i tillegg. Ta kontakt med oss på e-post for kjøp av håndbok i papirformat.

Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge