Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


Ledesystem i strategi- og konseptnivå er det som beskrives på øverste nivå. Dette kan være et selvstendig arbeid i forbindelse med nyinstallering eller utskifting av ledesystem i eksiterende bygninger eller i samarbeid med ARK, byggherre, RIBr og de andre brannrådgiverne for oppføring av nybygg.

I forprosjekt skal det utarbeides en brannstrategi som skal definere tiltakets sikkerhetsnivå. Det er to alternative måter å definere dette sikkerhetsnivået:

 • Velge de preakseptert ytelser gitt i Veiledning til teknisk forskrift (VTEK)
 • Fravike de preaksepterte ytelsene i VTEK

Uavhengig av hvilken sikkerhetsstrategi som velges, så må valg av sikkerhetsnivå tilfredsstille minimums sikkerhetsnivå gitt i Teknisk forskrift (TEK). Funksjonskravet i §11-12 (3) «Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider» i TEK uttrykker at:

 • I byggverk hvor flukt- og rømningsveiene er lange og har retningsendringer eller skal benyttes av mange personer, skal flukt- og rømningsveiene ha god belysning og være merket slik at rømning kan skje på en rask og effektiv måte.
 • Store byggverk, byggverk beregnet for et stort antall personer og byggverk beregnet for virksomhet i risikoklasse 5 og 6 skal ha ledesystem.

Strategien som utarbeides for det konkrete tiltaket er å betrakte som tiltakets «forskrift». Det betyr at intensjonen bak ordlyden i teknisk forskrift skal ivaretas i fortolkningen av forskriftens funksjonskrav. Brannteknisk konsept må derfor definere hva følgende uttrykk betyr for det enkelte tiltakene og hvilken betydning de har for valg av løsninger:

 • Lengden på flukt- og rømningsveiene
 • Antall retningsendringer i flukt- og rømningsveiene
 • Antall personer som skal benytte flukt- og rømningsveiene

God belysning slik det er beskrevet i Teknisk forskrift, må anses å være allmennbelysningen og ikke ledesystemet eller nødbelysningen som installeres i tiltaket.  Det betyr at ledesystemet som etableres i tiltaket hovedsakelig er tiltenkt en funksjon når allmennbelysningen sviker enten dette skjer som en følge av:

 • Svikt i strømtilførselen
 • Bortfall av kunstig belysning som følge av svikt i allmennbelysningen
 • Bortfall av kunstig belysning som følge av røykutvikling og røykspredning som reduserer allmennbelysningens funksjonalitet

For å oppnå et tilfredsstillende sikkerhetsnivå er det nødvendig å definere hva et ledesystem er. Preakseptert er dette valgt definert på følgende måte i VTEK §11-12 (3):

 • Et ledesystem kan omfatte markeringsskilt, retningsskilt, ledelinjer og nødlys som kan bidra til å lede personer raskt til et sikkert sted, Komponentene i ledesystemet kan være elektriske, belyste eller etterlysende.
 • Ledesystemet skal kunne benyttes av de som oppholder seg i byggverket i ved definerte enkeltscenarioer eller i en kombinasjon av disse.

Et sikkerhetsnivå basert på de preaksepterte ytelsene i VTEK krever at det etableres både høytsittende komponenter (markeringsskilt og nødlys) og lavtsittende komponenter (linjemerking) i flukt og rømningsveiene.

Ved fravik fra de preaksepterte ytelsene slik de er beskrevet i VTEK er det nødvendig å dokumentere den endelige løsningen. I den forbindelse er det i NS 3926 «Visuelle ledesystem for rømning i byggverk» pekt på fire situasjoner som krever særskilte vurderinger:

 1. Følgende områder i byggverk skal vektlegges i prosjekteringen med hensyn til bruk av lavt montert merking (uavhengig av risikoklasse og brannklasse):
 • Rømningskorridorer og korridorer som flukt- og rømningsvei for bygg med overnatting (f. eks hotell, leilighetsbygg og tilsvarende)
 • Rømningskorridorer for bygg med assistert evakuering (f. eks barnehager, barneskoler, sykehus, sykehjem, og tilsvarende)
 • Rømningskorridorer med mange retningsendringer

Belysningsnivået i flukt- og rømningsveiene skal vurderes i hvert enkelt tilfelle.  

 1. Følgende område i byggverk skal vektlegges i prosjekteringen med hensyn til belysning iht. NS-EN 1838 ut over kravene i Arbeidsplassforskriften:
 • Områder med stor persontetthet (f.eks. flerbrukshaller, auditorier, forsamlingslokaler, vestibyler, lokaler for bevertning, nattklubb og tilsvarende)
 • Driftsbygninger med husdyr
 • Rulletrapper/rullebånd
 1. Følgende område i byggverk har behov for kombinasjon av nødlys og ledesystem:
 • Garasjeanlegg (f.eks. underjordiske anlegg, parkeringshus)
 • Rom med kun sporadisk personopphold (f.eks. kulvert, teknisk rom, fjernlager, arkivrom og tilsvarende)
 • Rømningskorridorer og areal med assister evakuer (f.eks. barnehager, barneskole, sykehus og tilsvarende)
 • Sykehjem
 1. Følgende område i byggverk kan ha begrenset effekt av lavt montert merking:
 • Vestibyler og foajeer med store begrenset møblering og store vindusflater i fasaden
 • Glassgårder med begrenset møblering og med korte avstander til det fri
 • Små byggverk der flukt- og rømningsveiene er korte (< 15 m)
 • Åpne arealer med etasjehøyde >1 etasjehøyde

For å sikre at de detaljprosjekterende lykkes i å oppfylle det ytelsesnivået som brannteknisk konsept beskriver, så må det synliggjøres hva som er fluktvei og hva som er rømningsvei i tiltaket (brannplaner, rømningsplaner).

Få tilsendt Veiledning for rådgivere i pdf-format gratis ved å fylle ut skjemaet:

Fyll inn navn

Fyll inn e-post

Invalid Input

Fyll inn bedrift

Invalid Input

Invalid Input

Veiledning for rådgivere i papirformat

Veiledning for rådgivere kan også kjøpes fra BFO for kr 200,- per stk. For kjøp av fem eller flere eksemplarer vil det koste kr 150 per stk. Porto kommer i tillegg. Ta kontakt med oss på e-post for kjøp av håndbok i papirformat.

Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge